Regulamin KLH

 

 

Regulamin V edycji  2021/2022r.

 

I. Organizatorzy

1. Hala Widowiskowo – Sportowa w Korszach, Miejski Klub Sportowy w Korszach oraz Gmina Korsze.

II. Cel

1. Popularyzacja rozgrywek halowych w piłce nożnej.
2. Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
3. Wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.
4. Krzewienie sportu wśród mieszkańców.
5. Wyłonienie najlepszej drużyny Korszeńskiej Ligi Halowej.

III. Miejsce i termin rozgrywek

1. Turnieje będą rozgrywane w Hali Widowiskowo – Sportowej w Korszach ul. Kościuszki 12, w soboty (wg terminarza ustalonego przed inauguracją rozgrywek) w godzinach od 15:00 do 21:00.

IV. Uczestnictwo

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku od 15 lat wzwyż.
2. W przypadku zawodników nieletnich wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach Korszeńskiej Ligi Halowej.
3. Każdy zespół składa się z 4 zawodników + bramkarz i maksymalnie 10 rezerwowych.
4. Drużyna do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 15 zawodników.
5. Organizator dopuszcza dopisywanie dodatkowych zawodników poszczególnych drużyn do 2 kolejki włącznie, po wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł za każdego piłkarza. Opłata wchodzi w życie z pierwszą kolejką KLH.
6. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez kierownika drużyny.
7. W składzie każdego zespołu może figurować trzech zawodników grających w klubach V ligi i wyższych, na boisku jednocześnie może przebywać dwóch zrzeszonych zawodników (nie dotyczy juniorów – rocznik 2003 i młodsi oraz oldbojów – rocznik 1986 i starsi).
8. Za zrzeszonego uważa się zawodnika, który rozegrał łącznie powyżej 90 minut w sezonie 2021/2022. Pod uwagę brany jest udział wyłącznie w rozgrywkach Klasy Okręgowej i wyższych.
9. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada przy sobie dowodu tożsamości to może go dostarczyć sędziemu najpóźniej do końca danej kolejki spotkań, nie dostarczenie dowodu tożsamości oznacza, że zawodnik jest nieuprawniony do gry w tym meczu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika, mogą być składane najpóźniej do końca spotkania u sędziego. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.
10. Za wystawienie do składu zawodnika nieuprawnionego do gry zostaje przyznany walkower dla drużyny poszkodowanej (w stosunku 5:0), w wypadku gdy w obu drużynach wystąpią zawodnicy nieuprawnieni to zostanie przyznany walkower obustronny (brak przydziału punktów).
11. Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora regulaminowe formalności takie jak:
+ Złożenia Karty Zgłoszeniowej drużyny (druk Organizatora) - najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
+ Wpłacenie „wpisowego”  najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek. (Wpisowe przepada w sytuacji wycofania  drużyny z rozgrywek w czasie trwania ligi).
12. Wpisowe do rozgrywek: 450 zł
13. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużynie przeciwnej przyznany zostanie walkower. W przypadku powiadomienia organizatora o spóźnieniu nie wynikającym z winy drużyny tylko z przypadku "losowego" Organizator podejmuje decyzję o rozegraniu spotkania w innym terminie.
14. Drużyna, która nie stawi się do rozegrania meczu będzie ukarana „walkowerem” (wynik 5:0). Trzy punkty przyznane są w takiej sytuacji drużynie przeciwnej.
15. "Oddanie" trzech meczów walkowerem w całych rozgrywkach, powoduje automatyczne wycofanie drużyny z dalszych rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofana nie rozegrała przynajmniej 50% + 1, to wszystkie mecze z jej udziałem zarówno te odbyte jak i planowe zostaną potraktowane jako nie odbyte, a bramki zdobyte do tego momentu przez poszczególnych zawodników anulowane. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1 spotkań z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek, wówczas wyniki rozegranych spotkań zostaną uwzględnione, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower w stosunku 5:0.
16. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.
17.Uczestnicy rozgrywek zobowiązują się do informowania Organizatora Korszeńskiej Ligi Halowej o ewentualnych objawach zakażenia koronawirusem, jak również o przebywaniu na kwarantannie w związku z w/w chorobą. Przed każdą kolejką ligową uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o braku objawów i przeciwwskazań do uczestnictwa w rozgrywkach.

V. Zasady gry oraz przepisy

1. Drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym".
2. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.
3. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, korzystniejszy bilans bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami, korzystniejszy bilans bramkowy, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku, gdy nie można w ten sposób sklasyfikować drużyn, o kolejności decyduje losowanie.
4. Czas dla drużyny ( 1 na każdą część spotkania) - trenerzy/kapitanowie każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę; przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny lub wrzut z autu, wrzut od bramki).
5. Zawodników obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry na hali oraz strój sportowy (zawodnicy w złym obuwiu nie zostaną dopuszczeni do gry). Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (w tym biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika.
6. Drużyny biorące udział w rozgrywkach KORSZEŃSKIEJ LIGI HALOWEJ zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Każda drużyna zobligowana jest zapewnić sobie pełne, jednakowe, ponumerowane stroje sportowe we własnym zakresie.
7. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru (nałożenia tzw. „kontrastów”) spada na drużynę, która przegra losowanie.
8. Czas trwania meczu – 2 x 20 min.
9. Obowiązuje piłka halowa nr 4.
10. Auty wybija się nogą zza lub z linii bocznej boiska.
11. Na sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy grających zespołów, kierownicy drużyn, sędziowie oraz lekarz. Przedstawiciele drużyn, przebywający na ławce rezerwowych, mogą pojedynczo udzielać wskazówek zawodnikom, w taki sposób aby nie przeszkadzać zawodnikom i sędziom i muszą zawsze zachowywać się w odpowiedni, nienaganny sposób w przeciwnym razie zostaną wyproszeni z sali
12. Wprowadza się zasadę gry bezkontaktowej.
13. Zmiany odbywają się systemem hokejowym w przeznaczonych do tego strefach zmian.
14. Bramkarz nie może łapać piłki zagranej od zawodnika ze swojego zespołu  w ręce.
15. Dopuszcza się grę wślizgiem jedynie przez bramkarza w jego polu karnym oraz w sytuacji, w której nie dochodzi do walki o piłkę pomiędzy rywalami.
16. Bramki zdobyte po odbiciu się piłki od sufitu nie zostaną zaliczone.
17. Po odbiciu się piłki od sufitu nakazuje się wznowienie gry przez przeciwnika z linii bocznej boiska znajdującej się najbliżej miejsca dotknięcia sufitu przez piłkę.
18. Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, odległość od piłki – 5 m. Czas na wykonanie 4 sekundy.
19. Rzut karny – 7 m.
20. Przedłużony rzut karny - 9 m. Bramkarz w momencie wykonywania rzutu karnego nie może przebywać w odległości bliższej niż 5 metrów od ustawionej piłki.
21. Czas zatrzymać może sędzia czasowy tylko i wyłącznie na wyraźny sygnał sędziego głównego.

VI. Kary

1. Sześć fauli – przedłużony rzut karny.
2. Każdy kolejny faul – przedłużony rzut karny.
3. Po przerwie faule są anulowane.
4. Niebezpieczny faul – żółta kartka i kara 2 min.
5. Przekleństwa – żółta kartka i kara 2 min.
6. Brutalny faul – czerwona kartka i kara 5 min.
7. Czerwona kartka otrzymana przez zawodnika z pola skutkuje wykluczeniem go z dalszej rywalizacji w meczu bez możliwości zajęcia miejsca na ławce rezerwowych. Wprowadzenie rezerwowego zawodnika może nastąpić w ciągu 5 min. od kary chyba, że drużyna osłabiona wcześniej straci bramkę, wówczas ma prawo uzupełnić skład przed upływem kary. Jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu; jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę – mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika; jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu; jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 5 minut od chwili wykluczenia zawodnika. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku, drugiego sędziego.
8. Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści:
- gra winna być przerwana,
- zawodnik schodzący powinien opuścić boisko,
- zawodnik wchodzący zostaje napomniany (żółta kartka i kara 2 min.) i nakazuje mu się opuszczenie boiska
- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.
Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian:
- gra winna być przerwana,
- winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka i kara 2 min.) i nakazuje mu się opuszczenie boiska
- gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.
9. Trzy żółte kartki skutkują czerwoną kartką.
10. Spowodowanie bijatyki na terenie hali jest równoważne z wykluczeniem zawodnika z rozgrywek.

VII. Nagrody

1. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale.
2. Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary.
3. Przewiduje się nagrody dla króla strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas rozgrywek i za rzeczy pozostawione w szatniach.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w innych drużynach w danej rundzie.
4. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu i spożywania innych używek podczas rozgrywek w hali sportowej.
5. Organizator zaleca, by zawodnik we własnym zakresie poddał się badaniom lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do uczestnictwa w tego typu zawodach.
6. Organizator nie będzie wymagał od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczenie o zdolności do gry i braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
7. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach Korszeńskiej Ligi Halowej, drużyny ponoszą we własnym zakresie.
8. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach i nie ponosi z tego tytułu ryzyka.
9. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się we własnym zakresie.
10. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.
12. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
13. Obiekt, na którym rozgrywane zawody jest monitorowany.
14. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.
15. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek oraz regulaminu Hali Widowiskowo - Sportowej w Korszach.
16.Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawodów.
17. W sprawach spornych rozstrzyga Organizator.

Kontakt

Hala Widowiskowo-Sportowa w Korszach

ul. Kościuszki 12

11-430 Korsze

tel. 605 579 088

e-mail: halakorsze@onet.pl

Korszeńska Liga Halowa

Facebook

facebook_page_plugin

Free Joomla! template by L.THEME